Чиракуване

Ние предлагаме истинска и качествена медиация. За целта:

  • всеки медиатор, работещ в ЦМА е обучен с аха подход и прилага, съобразно своя уникален стил и ритъм, аха подхода в медиацията, 
  • “новобранците” медиатори чиракуват с подкрепата на ментор в привлечени от самите тях медиации.

Ние сме работещи и ангажирани с развитието си като медиатори, а не просто фигурираме в списъка.

След сертифицирането си и акредитирането си в ЕРМ, всеки чирак-аха медиатор преминава през:

1. Супервизия

В първите си 3 медиации всеки аха медиатор посещава минимум по 1 час супервизия на всяка среща по медиация във всяка една проведена медиационна процедура.

В първите си 10 медиации всеки аха медиатор посещава минимум по 2 часа супервизия на всяка една проведена медиационна процедура.

Чираците-аха медиатори заплащат на менторите си часовете супервизия съгласно посочените такси за коучинг и менторство.

ЦМА получава (направо от страните или чрез избрания от тях медиатор) анонимните анкети за обратна връзка от всяка една проведена медиация. Всички медиатори са отговорни за работата си пряко пред ЕРМ и етичната комисия на НАМ. При неспазване от аха медиатора на правилата на работа и етичните стандарти на ЦМА, центърът има право да прекрати с едностранно волеизявление отношенията помежду с всички справедливи последствия от това.

2. Менторство и коучинг

Всеки аха медиатор си избира ментор сред предложените от ЦМА и работи с него проактивно и отговорно.

Всякакви промени в отношенията помежду им са възможни по взаимно съгласие.

3. Надграждащи обучения

Всеки аха медиатор посещава ежегодно минимум по 1 надграждащо обучение в сферата на миротворчеството, като споделя опита си в общността на ЦМА.

Наръчник