Супервизия

Ние от ЦМА предлагаме истинска медиация с високо качество и устойчиви резултати.

За целта:

  • всеки медиатор, работещ в ЦМА е обучен с аха подход и прилага, съобразно своя уникален стил и ритъм, аха подхода в медиацията, 
  • начинаещите медиатори чиракуват в супервизия с ментор в първите си медиации, препратени или привлечени от самите тях.

Ние сме работещи и ангажирани с развитието си като медиатори, а не просто фигурираме в регистъра (ЕРМ) и списъка на ЦМА.

След сертифицирането и акредитирането си в ЕРМ, всеки аха медиатор преминава през:

1. Супервизия

В първите си 3 медиации всеки аха медиатор посещава минимум по 2 часа супервизия на всяка среща по медиация във всяка една проведена медиационна процедура.

В първите си 7 медиации всеки аха медиатор посещава минимум по 1 час супервизия на всяка една проведена медиационна процедура.

Супервизията може да се осъществява и в група при заявен интерес от няколко медиатори и комедиатори.

Чираците аха медиатори заплащат на менторите си за часовете супервизия съгласно посочените такси за коучинг и менторство.

ЦМА получава (направо от страните или чрез избрания от тях медиатор) анонимните анкети на страните за обратна връзка от всяка една проведена медиация. Всички медиатори са отговорни за работата си пряко пред ЕРМ и етичната комисия на НАМ. При неспазване от аха медиатора на правилата на работа и етичните стандарти на ЦМА, центърът има право да прекрати отношенията помежду им с всички справедливи последствия от това.

2. Менторство и коучинг

Всеки аха медиатор си избира ментор сред предложените от ЦМА и работи с него проактивно и отговорно.

Гъвкави уговорки и промени в отношенията помежду им са възможни по взаимно съгласие.

        Source: docstockmedia / Shutterstock

3. Надграждащи обучения

Всеки аха медиатор посещава ежегодно минимум по 1 надграждащо обучение в сферата на миротворчеството, като споделя знанията и опита си в общността на ЦМА.

Наръчник по медиация